Ord og uttrykk i sikkerhetsbransjen

Adgangssystem

Regulering / begrensing av adgang til rom / områder / bygninger ved hjelp av elektronikk; vanligvis med kort og kortlesere samt sentralutstyr. Forkortet begrep for det som korrekt betegnes som Automatisk eller Elektronisk Adgangskontroll-System (AAK eller eller EAKS). Ofte avanserte kontroll- løsninger med bruk av adgangs- / ID-kort og med muligheter for on-line overvåkning samt registrering av hendelser ved døren, tidspunkt, bruk og personlige brukere.

 

Aktivt dørblad

Det dørbladet som åpner først og lukker sist på en overfalset, tofløyet dør som slår i én retning. Også kalt gangfløy.

 

Anslag

Fals på dør eller karm som stopper dørbevegelse ved lukking.

 

Antifriksjonsfalle

Tredelt falle med anordning som ved anslag mot sluttstykket hjelper fallen til å gli lettere inn i låskassen.

 

Automatisk sperring

Automatisk forreiling av låsefalle ved hjelp av sperrefalle.

 

Automatskåte

Beslag på to-fløyede dører som automatisk forankrer passivt dørblad (skåtefløy) til karm eller terskel. Skåten går i inngrep når begge dørfløyene går igjen i riktig rekkefølge til riktig lukket posisjon. Krever bruk av dørkoordinator.

 

Backset

Avstand fra stolpefront på låskasse til senter for låssylinder/vriderfallrør. Se også fallrøravstand.

 

Bakkantbeslag

Låser dørens bakkant til karmen på hengselsiden; motvirker at døren kan åpnes ved å kappe hengslene.

 

Batteri back-up

Ett eller flere batterier som overtar strømforsyning, vanligvis automatisk, ved strømbrudd eller annet frafall av nettspenning.

Berøringsfri leser (handsfree, proximity, Dallas)

Komponent i adgangssystem; leserterminal som ikke krever fysisk kontakt med kodebærer (adgangskort eller -brikke).

 

Beslag

Mekanisk utstyr - i tillegg til lås - som monteres på dør og/eller karm for at døren skal fungere etter hensikten.

 

Beslagliste

Plan for hva et bygg skal utstyres med av beslag og låser. Beslaglisten kan være utformet som en matrisetabell som viser utstyrsliste for dør/vindu.

 

Blindskilt

Skilt uten hull. Dekker hull som ikke er i bruk, for eksempel ved utskifting av låser.

 

Blindsylinder

Låssylinder uten nøkkelfunksjon.

 

Bolteskåte

Beslag med bolt som sikrer dør i lukket stilling.

 

Borbeskyttelse

For eksempel borhindrende stålstifter i låssylinder.

 

Branndør

Dør med spesielle krav for å hindre spredning av brann. Kan ha krav til selvlukking. Klassifisert etter krav til røyktetthet og tid for å motstå gjennombrenning og hindre brannspredning ved temperaturøkning.

 

Brannmotstand

Den tid angitt i minutter som en bygningsdel (dør) motstår opphetning med bibehold av de branntekniske egenskaper som kreves av den.

Se Forskrifter: BF 30:22 - Brannteknisk klassifisering av dører.

 

Dekkskilt

Skilt som dekker hull som ikke er i bruk, f.eks. ved utskifting av låser.

 

Dobbeltsylinder

Se sylinder. Låssylindere montert på samme lås utvendig og innvendig på dør.

 

Dørautomatikk

Fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker / låser eller svinger en dør. Dørtyper kan være slag-, rotasjons- eller skyvedører som fjernåpnes / -lukkes ut fra gitte forutsetninger. Systemet omfatter vanligvis en eller flere impulsgivere og/eller sensorer som registrerer brukere

 

Dørholdemagnet

Elektromagnetisk anordning som holder døren i åpen stilling. Benyttes oftest ved korridordører / mellomdører i korridor, som holdes åpne for bekvemmelig trafikk i denne. Korridordører er i de fleste tilfeller branndører som skal stå i lukket posisjon ved brann, og er da selvlukkende med dørlukkere (s.d.). Magneten(e) skal løse ut ved brann; vanligvis styrt av brannvarslings-system, slik at dørene lukkes og hindrer brannspredning

 

Dørkontroll

System for overvåking av dører. Sentral registrering av den enkelte dørs status
(lukket/åpen og låst/ulåst) – kan gi alarm ved uønsket status eller bruk av døren.

 

Dørkoordinator

Anordning som sikrer at skåtefløy lukker før gangfløy. Se også Medbringerklaff.

 

Dørlukker

Komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft (også kalt dørpumpe). Nyere dørlukkere og dørlukkersystemer har en rekke reguleringsmuligheter for bekvem og sikker lukking. Noen kan kombineres i felles system med f.eks. koordinator og holdemagnet og lukker døren på signal fra brannvarslingssystemet.

 

Dørtykkelse

A-mål = total dørtykkelse. B-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens utside. (C-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens innside.)

 

Dørvrider

Vribart håndtak for å åpne dør ved å trekke inn låsens falle. (Også kalt "dørhåndtak", "dørklinke", "dørhank").

 

Elektrisk sluttstykke

Se også sluttstykke. Låskassens “motpart” i karmen med en sperremekanisme;låsklaff, som styres elektrisk / elektronisk i ulåst eller låst stilling.

 

Elektrisk sluttstykke med "Omvendt funksjon”

Se også sluttstykke. Låsklaff står låst når strøm tilføres; åpner når strømmen brytes. Benyttes oftest i rømningsdører for å sikre at dør går i ulåst stilling ved strømbrudd; f.eks. i forbindelse med brann.

 

Elektrisk sluttstykke; "Normal funksjon”

Se også sluttstykke. Låsklaff står låst når strøm ikke tilføres; åpner ved tilførsel av elektrisk strøm.

 

Espagnolettlås

Stanglås, innfelt i forkant av dørblad; lange bolter / stenger som styres av en sentral låsmekanisme; eventuelt med låssylinder.

 

Ettgrepsåpning

Dør i rømningsvei i bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 må kunne åpnes med ett grep og uten bruk av nøkkel. (ref. Veiledning til teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven)

 

Falle

Skrå, fjærbelastet bolt som skyves inn i låskasse når den treffer sluttstykke/dørkarm og presses ut igjen av fjær når døren er helt lukket.

 

Fallelås

Lås med vriderfalle og/eller låsefalle. Se smekklås.

 

Fallrør

Dreibar låsdel lagret i låskassedekslene. Overfører dreiebevegelsen fra låssylinder eller dørvrider til boltene i låskassen.

 

Fallrøravstand

Avstand fra låskassens stolpefront til senter for låssylinder / vriderfallrør. Se også backset.

 

FDV-dokumentasjon

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Dokumentasjon på leverte varer og hvordan de skal vedlikeholdes. TrioVing har et rammeverk for oppbygging av slik dokumentasjon.

 

FG-godkjent

Utstyr eller løsning beskrevet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd 
(Sorterer under Finansnæringens Hovedorganisasjon).

 

Firkantpinne

Firkantet bolt som forbinder dørvridere eller knapp med vriderfallrør i låskasse.

 

Fjærhengsel

Hengsel; vanligvis montert i tillegg til bærende hengsler for ved fjærtrykk å hindre at døren blir stående åpen. Eldre løsning som sjelden sikrer at moderne, tyngre dører går i lukket stilling med fallen i inngrep. NB: Løsningen tilfredsstiller ikke dagens krav til selvlukkende dører (branndører).

 

Forsterknings- beslag

Metallplater som forsterker dørbladet f.eks. ved montering av innfelt beslag som låskasser, sluttstykker og skåter.

 

Frigjøringskraft

Begrep ved teknisk vurdering av panikk- og rømningsbeslag.

 

Gangfløy

Den av dørbladene i en tofløyet dør som normalt benyttes.

 

Hakelås

Lås med hakereile og/eller annen hake. Binder sammen dør og karm (eller dør/ dør) i 3 retninger. Tidligere mest brukt på skyvedører, i det senere også som sikkerhetslås.

 

Hakereile

Hakeformet bolt som holder lås / dør fast i sluttstykke / dørkarm. Tidligere mest brukt på skyvedørlåser, i det senere også på sikkerhetslåser.

 

Hengelås

Avtagbar (frittstående) lås med bøyle som kan sikre to forskjellige elementer til hverandre. Mange varianter - fra små, enkle til FG-godkjente.

 

Hengsel

Dørens oppheng i karm. Det benyttes to eller flere hengsler avhengig av dørens tyngde, bredde og beskaffenhet. Hengsler finnes i et utall typer, størrelser og utførelser.

 

Heveterskel

Innebygget terskel eller listanordning i dørens underkant som tetter bl.a. mot røykspredning når døren er lukket og løfter seg klar av gulvet når den åpnes.

 

Hotellås

Lås med funksjoner tilpasset gjesterom i hoteller. Nyere typer er vanligvis kortlåser. Smekklås bør ikke brukes. Gjesterom er oftest definert som branncelle og underlagt krav til rømningsveier, herunder krav til tilbakerømning. Ref. ny bygningslov gjeldende fra 1.7.97 med dispensasjoner til 1.7.98. Loven har ikke tilbakevirkende kraft.

Håndtak (dørhåndtak)

Fast grep for å trekke opp eller skyve igjen dør.

 

Impulsgiver

Komponent som gir signal til beslag, f.eks. om åpning av dør/port/lås.

Se varianter nedenfor:

 

Impulsgiver; albuekontakt

Fjærbelastet avlang trykkbryter som kobler en kontakt mens den holdes inntrykt.

 

Impulsgiver; bevegelses-detektor

Optisk leser som omformer variasjoner i lys eller overflatetemperatur til elektrisk signal.

 

Impulsgiver; fotocelle

Optisk leser som omformer lysvariasjoner til elektrisk signal.

 

Impulsgiver; gulvkontakt

Fjærbelastet bryter på/i gulv. Kobler en kontakt mens den trås ned.

 

Impulsgiver; IR-sensor

Impulsgiver for automatikk med innebygget sikkerhetssensor. Oppfatter også personer som beveger seg svært sakte og personer som står stille i sonen.

 

Impulsgiver; koblingsur

Strømbryter som styres av urverk. Kan programmeres/stilles til å slå av/på kontakter innenfor et gitt tidsrom som døgn eller år.

 

Impulsgiver; kode-tastatur

Tastatur på (vegg-)boks med elektronikk som mottar og videresender inntastet kode til et adgangssystem.

 

Impulsgiver; kortleser

Se kortleser.

 

Impulsgiver; nøkkelbryter

Se nøkkelbryter.

 

Impulsgiver; trekkontakt

Snorbryter; oftest fra tak.

 

Impulsgiver; trykknapp

Fjærbelastet trykkbryter som kobler en kontakt mens den holdes inntrykt.

Innerdør

Lett dør som vanligvis brukes inne i hus; for soverom, bad, kontor o.l.

 

Kabeloverføring

Se karmoverføring.

 

Kantskåte

Sperrebolt som monteres i føring på dørkant; vanligvis på passivt dørblad / skåtefløy ved to-fløyede dører, som skyves i inngrep med sluttstykke i karm eller terskel for å sikre lukket dør. Bidrar til innbruddssikring ved låst dør.

 

Karmoverføring

Fleksibelt rør/”slange” som benyttes for å beskytte kabler i overgangen mellom dør og karm.

 

Karuselldør

Inngangsparti med roterende dørsystem.

 

Knappvrider; knapp

Innvendig grep for betjening av låssylinder - i stedet for nøkkel.

 

Korridordør

Dør i eller til korridor. Ofte branndør, rømningsdør eller dør med andre spesielle krav til beslagløsninger.

 

Kortleser

Komponent i adgangssystem; leserterminal der kodebærer (kort) avleses og kontrolleres. Komponenten kan også ha kodetastatur for tilleggsverifisering av rett bruker.

Kortlås

Lås som kontrollerer adgangskort som leses elektronisk eller mekanisk.

 

Lysvakt

Kombinasjon av mikrobryter og lysrelé som hindrer f.eks. allmenn-belysningen i å bli slått på før alle rømningsveiene er opplåst. Se også nattlås.

 

Lås

Anordning for å holde dør lukket; i de fleste tilfeller også konstruert for å hindre adgang / tilgang for uvedkommende.

 

Låsefalle

Falle som har låsende funksjon.Betjenes av nøkkel eller knapp, typisk i smekklåser.

 

Låsenhet,FG-godkjent

Komplett lås bestående av følgende FG-godkjente komponenter: Lås / låskasse, Skilt / sikkerhetsskilt / forsterkningsbeslag, Sluttstykke, Eventuell låssylinder. Låsenheten kan bestå av komponenter fra forskjellige produsenter. (se oversikt på www.fg.fnh.no).

 

Låsplan

Plan for hva et låssystem skal omfatte og hvordan det skal fungere. Låsplanen kan være utformet som en matrisetabell som viser sammenhengen mellom nøkler og låser. Kan være i papir- eller elektronisk form. (Se også "Tilbakerømning").

 

Låssystem, elektronisk

Avanserte systemer for elektronisk kontroll av nøkler eller kort, der lås eller leser ikke er on-line. Informasjonsbærer er da nøkkel eller kort; i det senere med "SMART"-teknologi, som kommuniserer med en separat programvare og låser eller dørterminaler i systemet. TrioVings CLIQ og VingCard er typiske for slike systemer, som kan oppfattes som noe enklere enn on-line adgangssystemer - se dette.

 

Låssystem, mekanisk

Et system av låser som har en planlagt forbindelse med hverandre, oftest med hovednøkkel som går i alle låsene. Dagens norske låssystem er vanligvis bygget på låssylindre og nøkler ut fra en låsplan som viser tekniske spesifikasjoner og kundens ønsker om hvilke nøkler som skal få adgang hvor.

 

Magnetkontakt

Elektrisk kontakt som styres av en magnet. Kan f.eks. brukes i et signalanlegg for å vise om døren er åpen eller lukket.

 

Magnetlås

Elektromagnetisk lås, ofte benyttet på dører i rømningsvei. Kraftig elektromagnet som er låst når strømmen er på og ulåst når strømmen er av. Magneten holder en ankerplate (tilsvarende et sluttstykke) som er festet på døren.

 

Magnetstripekort

Adgangskort / ID-kort med kodet magnetstripe.

 

Medbringer

Anordning i forlengelsen av en låssylinder for å overføre nøkkelens dreiebevegelse til låskassen, d.v.s. til låskassens fallrør (s.d.).

 

Medbringerklaff

Brukes på to–fløyede dører med dørkoordinator (s.d.). Monteres på skåtefløy og sikrer lukking av dørfløyene i riktig rekkefølge.

 

Mellomdør

Lettere dør for innvendig bruk.

 

Mikrobryter

Liten, elektrisk bryter som aktiviseres av låsdel. Kan f.eks. brukes i et signalanlegg for å vise om låsen er låst eller ulåst.

 

Modullås

Lås i en serie med mange funksjonsvarianter, men med felles dimensjoner.

 

Motorlås

Låskasse med innebygget elektromotor som driver låsens sperreanordning (reile/falle) i låst eller ulåst stilling.

 

Nattlås

Vanligvis forsikringsgodkjent tilleggslås med reile og dobbeltsylinder. Brukes når bygningen er tom for mennesker. Brukt i rømningsveier må låsen ha innretning som forhindrer låsing når det er mennesker i bygget. Se også “lysvakt”.

 

Norsk Standard

En standard beskriver viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosesser.Relevante norske og europeiske standarder er oppført annet sted i rømnings- boken. Standardene NS-EN 179 Nødutgangsbeslag og NS-EN 1125.

 

Nødbryter

Bryter for åpning av elektrisk lukket / låst dør i nødsituasjoner. Plasseres ved den angjeldende dør, kan være del av dørterminal, beskyttet med plast-kappe / glasslokk og kan være utstyrt med lys.

 

Nøddørlås

Lås for nødutgang. Kan betjenes innenfra uten nøkkel i nøds- / rømningssituasjon. Må bli stående ulåst ved krav om tilbakerømning. Skal være merket med rømningssymbol.

 

Nødutgang

Se rømningsvei.

 

Nødutstyr / Nødutgangsbeslag

Beslag for åpning av dør i nødsituasjoner. Betjenes med dørvrider eller trykkplate. Må ikke forveksles med panikkbeslag. Overstyrer låsfunksjonen i rømningsretningen. Ref. NS-EN 179.

 

Nødvrider

Dørvrider spesielt utformet for rømning, ofte i tillegg til vrider/beslag for daglig bruk.

 

Nøkkel / Nøkkelkort

Informasjonsbærer som kontrolleres av låsen: Metall/mekaniske nøkkeltyper, plastkort med hullmønster/magnetstripe eller andre leserteknologier. Se også kortleser og kortlås.

 

Nøkkelbryter

Strømbryter montert på låssylinder; aktiveres med nøkkel.

 

Overfalsdør

Dører med avtrappet dørkant for tetning / anslag.

 

Panikkbeslag

Beslag med horisontal stang midt på døren, som i en panikksituasjon åpner døren ved oppstuving og press mot beslaget. Må ikke forveksles med nødutgangsbeslag. Finnes i to hovedtyper:

Push bar (skyvestang): Trykkes ned og i rømningsretningen.

Touch bar (trykkstang): Trykkes i rømningsretningen. Ref. NS-EN 1125.

 

Passivt dørblad

Det dørbladet som åpner sist og lukker først på en overfalset, tofløyet dør som slår i én retning.

 

Push bar

Horisontal skyvestang i panikkbeslag. Trykkes ned og i rømningsretningen.

 

Reile

Rett bolt som låser dørblad (låskasse) til dørkarm (sluttstykke).

 

Relé

Elektrisk kontakt/kontaktsett som styres av elektrisk signal.

 

Rømningsdør

Dør i rømningsvei.

 

Rømningsdørkontroll

Dørterminal (kontrollboks) som betjenes og låser opp døren i en rømningssituasjon. Terminalen sikrer også mot misbruk ved at alarm utløses når åpningsknappen brukes.

 

Rømningsvei

Planlagt og merket fluktrute fra branncelle(r) i en bygning til sikkert sted.

 

Sikkerhetslås

Lås for ytterdører og andre dører med krav til ekstra sikkerhet. Ofte kalt tilleggslås når benyttet sammen med annen lås. Vanligvis del av FG-godkjent løsning (s.d.).

 

Sikkerhetssluttstykke

Se også sluttstykke. Konstruert og dimensjonert for å motstå bryting. Sikkerhetssluttstykker har brønn, hull for avstandsskruer mot veggliv og skråskruer for forankring i karm. Vanligvis del av FG-godkjent løsning.

 

Skyvedørlås

Lås hvor falle eller reile griper fast i sluttstykket i skyveretningen.

 

Skyvestang

Se panikkbeslag.

 

Skåte

Mekanisk anordning som sikrer dørblad til karm.

 

Skåtefløy

Også kalt standfløy dersom kantskåte ikke er montert. Se også passivt dørblad.

 

Slagretning a)

Dørens åpningsretning; angivelse av fallens skråretning. Angis med bokstaver som angitt nedenfor:

L - Hengslene synes på venstre side (når døren er lukket).

R - Hengslene synes på høyre side (når døren er lukket).

 

Slagretning b)

Der hvor det er nødvendig å angi hvilken side av døren nøkkel, kort eller toalettskilt skal brukes fra, må det angis én av 4 slagretninger:

LO - Venstrehengslet - brukes fra hengselside.

LX - Venstrehengslet - brukes fra karmside.

RO - Høyrehengslet - brukes fra hengselside.

RX - Høyrehengslet - brukes fra karmside.

 

Sluttstykke

Beslag hvor låsens falle/reile går i inngrep.

 

Smalprofildør

Dør med spesielt smal ramme / profilkonstruksjon i dørblad og karm, noe som kan begrense valg av låskasse og andre beslag. Eks.: metall- og tredører med store glassfelt e.l.

 

Smalprofillås

Innfelt låskasse beregnet på smalprofildør.

 

SMARTkort

Adgangskort med innebygget "chip" / mikrokrets, som er programmert og programmerbar for store datamengder.

 

Smekklås

Lås med falle som holder dør fast til karm. Se låsefalle.

 

Solenoidlås

Lås hvor sperringen styres med solenoid (lineær elektromotor).

 

Sperrefalle

Falle som sperrer for manipulering av låsefalle eller utløser annen forreiling (sperring) av fallen.

 

Sperreknast

Låsdel som holder fallen i inntrukket stilling i låskassen.

 

Stolpe, låsstolpe

Dekkplate på låskassens framside. Fester låskassen til dørbladet.

 

Strømforsyning

Strømtilførsel der nettspenningen transformeres og/eller likerettes for tilpassing til andre komponenters arbeidsspenning i lås og/eller signalanlegg.

 

Sylinder, låssylinder

Separat, nøkkelkontrollerende del av sylinderlås som inneholder låsens kode/kombinasjon.

 

Sylinderfallrør

Låsdel hvor låssylinder har inngrep med låsmekanismen.

 

Sylinderlås

Lås hvor låskasse og låssylinder er separate komponenter.

 

Sylinderring

Ring eller "kappe" rundt låssylinderen; dekker hull i døren. Også kalt sylinderskilt.

 

Tilbakerømning

Et gammelt krav:
«Dør til rømningsvei må ha et låssystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien skulle være blokkert.» (Tilbakerømning skal være mulig uten bruk av nøkkel.)
se oppdaterte krav her 

 

Tilholdere

Bevegelig sperreanordning i låsen. Et sett av sperreplater som kontrollerer nøkkelen.

 

Tilholderlås

Lås med innebygget kontroll av nøkkelen ved hjelp av tilholdere.

 

Tofløyet dør

To hengslede dørblad i samme karm.

 

Tofunksjonslås

Sylinderlås som kan betjenes innvendig med knappvrider, men som kan omstilles til ikke å kunne åpnes innenfra uten bruk av nøkkel.

 

Touch bar

Horisontal trykkstang i panikkbeslag. Trykkes i rømningsretningen.

 

Trykkplate

Bevegelig håndtak som ved skyving i utgangsretningen åpner døren. Se også nødutgangsbeslag.

 

Trykkstang

Se panikkbeslag.

 

Trykksylinder

Låssylinder som ved riktig nøkkel kan trykkes inn og låse eller frigjøre. Oftest brukt som vinduslås.

 

Vriderfalle

Låsefalle som betjenes av dørvrider.

 

Vriderfallrør

Låsdel hvor dørvrider har inngrep med vriderfallens trekkarm.

 

Ytterdør

Tyngre dør brukt som hoveddør, inngangsdør, leilighetsdør, entrédør, kjellerdør e.l.